Billboard - Tòa nhà Hải Âu 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, HCM - 2017

Billboard - Tòa nhà Hải Âu 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, HCM - 2017

Billboard - Tòa nhà Hải Âu 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, HCM - 2017

Đối tác vàng