Billboard - Chợ Hôm, Trần Xuân Soạn - Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, HN - 2017

Billboard - Chợ Hôm, Trần Xuân Soạn - Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, HN - 2017

Billboard - Chợ Hôm, Trần Xuân Soạn - Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, HN - 2017

Đối tác vàng