Billboard - Cầu Xuân Thủy , Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, Quận Cầu GIấy, HN - 2016

Billboard - Cầu Xuân Thủy , Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, Quận Cầu GIấy, HN - 2016

Billboard - Cầu Xuân Thủy , Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, Quận Cầu GIấy, HN - 2016

Đối tác vàng