Billboard - 28 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, HCM - 2017

Billboard - 28 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, HCM - 2017

Billboard - 28 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, HCM - 2017

Đối tác vàng